Algemene Voorwaarden Moune

Dd 24 augustus 2020

 

artikel 1  Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbindingen tussen Moune en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen relatie.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd vertegenwoordiger van Moune ondertekend schrijven.

1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door Moune niet geaccepteerd.

1.4. Moune is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.6. Moune is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke relatie ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Moune.

1.7. Relatie zal Moune binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Moune en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op het instellen van een vordering.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en wijziging overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Moune zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2. De overeenkomst tussen Moune en relatie gaat direct in op het moment van goedkeuring door Moune van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

2.3. De diensten staan ter beschikking van de relatie nadat deze met wederzijds goedkeuren zijn overeengekomen, mits deze voldoet aan de gestelde regels.

2.4. Moune behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren.

2.5  Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.6. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, en stilzwijgend met deze periode verlengd. Bij opzegging van

de overeenkomst dient de relatie dit schriftelijk te melden, minimaal 1 maand voor het einde van de duur van de overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd. Bij opzegging van een overeenkomst voor een jaar (of langer) dient de relatie dit schriftelijk te melden uiterlijk een (1) maand voor afloop van de termijn. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Moune de opzegging ontvangt.

2.7. Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar.

2.8. Indien naar het oordeel van Moune daartoe redenen aanwezig zijn, is Moune gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang deze op te schorten, dan wel, indien Moune dit toepasselijk acht, de overeenkomst te

ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.

2.9 Moune is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

2.10. Indien Moune door oorzaak van de relatie extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Moune gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; onder oorzaken van de relatie vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.11. Moune onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Moune hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is

2.12. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent relatie, diens aansprakelijkheid voor alle door Moune gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 3 Mouneweb

3.1. Mouneweb is een product van Moune.

3.2. Mouneweb wordt gekenmerkt als een website die bestaat uit een maatwerk vormgeving, technische realisatie, mogelijkheid uit te breiden met modules binnen de mogelijkheden en een onderhoudsscherm om informatie op de website te muteren.

3.3. Relatie ontvangt gedurende de duur van de overeenkomst, betreffende Mouneweb, een gebruikrecht op het product.

Moune blijft te allen tijde eigenaar van Mouneweb.

3.4. Moune is niet verantwoordelijk voor de inhoud die relatie via het onderhoudsscherm op Mouneweb publiceert.

3.5. Moune behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van relatie en na een schriftelijke waarschuwing de desbetreffende Mouneweb af te sluiten van het Internet en toegang tot het onderhoudsscherm te ontzeggen.

3.6. Mouneweb wordt voortdurend technisch doorontwikkeld door Moune. Moune behoudt zich het recht voor vernieuwingen,

uitbreidingen of andere wijzigingen zonder verdere berichtgeving door te voeren op het product Mouneweb. Relatie gaat akkoord met eventuele gevolgen van deze ontwikkelingen.

3.7. Modules van Mouneweb kunnen beperkt zijn in het gebruik.

3.8. Indien relatie de beperking van een module wil veranderen, kan dit alleen na overleg met Moune. 

3.9. Relatie verklaart kennis te hebben genomen van de mogelijkheden en beperkingen van Mouneweb en deze te aanvaarden. 

 

Artikel 4 Betalingen

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Moune aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Moune aangegeven. Moune is gerechtigd om periodiek te factureren.

4.2. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de schriftelijk aangeboden, geldende offerte.

4.3. Bij te late betaling behoudt Moune zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van € 100,00.

4.4. Moune behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de relatie de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.

4.5. Relatie erkent diens aansprakelijkheid voor alle door Moune gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente ter zake diens verzuim.

 

Artikel 5 Verplichtingen relatie

5.1. De relatie zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer,

maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie,

seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

5.2. De relatie zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites NIET toe.

5.3. Moune behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de relatie

aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

5.4. De relatie zal de systemen en instellingen van Moune niet beschadigen.

5.5. De relatie verstuurd geen ongevraagde email (spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (ook spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails STAAN WIJ NIET TOE en wordt gezien als een reden voor beëindiging.

5.6. Relatie erkent de aansprakelijkheid voor schade aan Moune of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met voorgaande regels.

5.7. Relatie draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem van Moune mogelijk te maken.

5.8. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de relatie die handelt in strijd met het in artikel 5.1 tot en met artikel 5.5 gestelde dit rechtvaardigt heeft Moune het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen de overeenkomst te ontbinden.

5.9. Relatie geeft bij deze toestemming aan Moune zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Moune  welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Moune en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Moune hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

5.10. Moune is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen of gedragingen van de relatie in strijd met voorgaande regels.

5.11. De relatie vrijwaart Moune tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de relatie van de Moune systemen en verbindingen.

5.12. De relatie verklaart Moune direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de activiteiten van relatie op Internet.
5.13. Relatie vrijwaart Moune voor alle aanspraken van derden.

 

Artikel 6  Beheer van het systeem

6.1. Moune is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Moune te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van relatie jegens Moune ontstaat.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Moune niet in staat is haar verplichtingen jegens relatie na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

7.2. Moune heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Moune haar overeenkomst had moeten nakomen.

7.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Moune opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Moune niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Moune partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

8.2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

--

 

Een kopie van deze Algemene voorwaarden kan per e-mail worden opgevraagd.

  

Bel: 085 20 10 230

Bereikbaar ma-vr van 09:00 - 17:00

  

Stuur een bericht

Altijd een snelle reactie

  

Goed bereikbaar

Vlakbij A32 en treinstation